Vedtægter for FENDT Klub Danmark.

Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted

§ 2. Formål

§ 3. Medlemmer

§ 4. Eksklusion

§ 5. Generalforsamling

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

§ 7. Beslutninger

§ 8. Bestyrelse

§ 9. Tegningsret

§ 10. Regnskab

§ 11. Vedtægtsændringer

§ 12. Klubbens opløsning


§ 1. Navn og hjemsted.

Stk. 1: Klubbens navn er Fendt Klub Danmark

Stk. 2: Klubbens hjemsted er Danmark, og postadressen er, hos den til enhver tid siddende formand.


§ 2. Formål.

Stk. 1: Fendt Klub Danmark er en interesseklub for Fendt ejere, der bl.a. via: sociale medier, arrangementer og sammenkomster, kan mødes og udveksle ideer og erfaringer med deres campingoplevelser.

Stk. 2: Klubben indgår ikke i juridiske tvister, men kan via importør, forhandlere og medlemmer medvirke, til at optimere Fendt’s campingvogne og autocampere.


§ 3. Medlemmer.

Stk. 1: Alle ejere af en Fendt campingvogn eller autocamper kan blive medlem af klubben.

Ved afhændelse af enhed, fortsætter medlemskabet til udgangen af kalenderåret, dog uden stemmeret.

Stk. 2: Ved indmeldelse betales et årligt kontingent, der dækker en enhed inklusiv familie.

Stk. 3: Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling, for det efterfølgende kalenderår.


§ 4. Eksklusion.

Stk. 1: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som ikke respekterer vedtægter eller beslutninger der ertaget på generalforsamlingen.

Stk. 2: Bestyrelsen skal over for medlemmet begrunde eksklusionen, og eksklusionen skal godkendes afden nærmest følgende generalforsamling.


§ 5. Generalforsamling.

Stk. 1: Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

Generalforsamlingen afholdes ved et weekend-arrangement på en campingplads eller lignende.

Bestyrelsen indkalder medlemmerne via mail og hjemmesiden senest 30 dage før.

Stk. 2: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden, skriftligt, i hænde senest 10 dage før.

Stk. 3: Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent.
  2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg:
  7. Valg til bestyrelsen i henhold til § 8.
  8. Valg af en bestyrelsessuppleant for 1 år.
  9. Valg af 2 bilagskontrollant og en bilagskontrollant suppleant for 1 år
  10. Eventuelt.


§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel.

Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes såfremt mindst 10 % af medlemmerne, skriftligtfremsætter begæring herom, med angivelse af dagsorden.

Generalforsamlingen skal holdes senest 30 dage efter, at sådan en begæring er modtaget.

Stk. 3: En ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig ved almindeligt stemmeflertal


§ 7. Beslutninger.

Stk. 1: Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, med undtagelse af § 11 og 12.

Stk. 2: Kun medlemmer der har betalt kontingent, kan deltage på generalforsamlingen. Der kanafgives 2 stemmer pr. enhed, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 3: Der føres referat, af det på generalforsamlingen passerede, med fokus på beslutninger. Referatet underskrives af referenten, dirigenten og formanden. Kopi af referatet lægges på hjemmesiden senest 30 dage efter afholdelsen.


§ 8. Bestyrelse.

Stk. 1: Klubben ledes af en bestyrelse bestående 5 medlemmer

Stk. 2: bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2-årig periode, med mulighed forgenvalg.

Formanden og kassereren vælges særskilt af generalforsamlingen. Opstillingsberettigede til disse toposter skal være mindst 18 år og myndige.

Formand og et bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år,

kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.

Stk. 3: Bestyrelsen konstituerer sig selv med øvrige bestyrelsesposter.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og træffer de beslutninger der er nødvendige forklubbens drift.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.


§ 9. Tegningsret.

Stk. 1: Klubben tegnes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

Stk. 2: Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den af klubben til enhver tid tilhørende formue. Derpåhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig eller solidarisk hæftelse.


§ 10. Regnskab.

Stk. 1: Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2: Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan findested når blot en af bilagskontrollanterne ønsker det.

Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af klubbens bilagskontrollanter.


§ 11. Vedtægtsændringer.

Stk. 1: Ændringer af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af de fremmødte medlemmer tilgeneralforsamlingen stemmer herfor.


§ 12. Klubbens opløsning.

Stk. 1: Klubben kan ophæves når forslag herom har været optaget på dagsordenen på en ordinær ellerekstra ordinær generalforsamling. For vedtagelse kræves at mindst 2/3 af klubbens medlemmer stemmerherfor.

Stk. 2: Opnås et sådant flertal ikke på en generalforsamling, indkaldes til en ny ekstraordinærgeneralforsamling. Beslutning om klubbens ophævelse kan her træffes når mindst 2/3 af de fremmødtemedlemmer stemmer for forslaget, uanset hvilket antal medlemmer der er til stede.

Stk. 3: Vedtagelse af klubbens ophævelse skal være ledsaget af bestemmelse om anvendelse af klubbensmidler.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 14. september 2013

Underskrift bestyrelsenÆndrings historik

Ændring Ekstraordinær generalforsamling den 8.april 2015– generalforsamling flyttes fra september tilultimo maj. Samt regnskabsår ændres så det følger kalender året.


Ændring generalforsamling den 16. april 2016– formand og et bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år, og kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.


Ændring generalforsamling den 27. april 2019– Ved afhændelse af enhed, fortsætter medlemskabet til udgangen af kalenderåret, dog uden stemmeret.

– Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling, for det efterfølgende kalenderår.

– Der byttes rundt på pkt 4 og 5 på dagsordenen til generalforsamlingen. – Kun medlemmer der har betalt kontingent, kan deltage i generalforsamlingen.

– Der føres referat, og ikke protokol på generalforsamlingen.

– Bestyrelsen konstituerer sig selv med øvrige bestyrelsesposter er tilføjet.

Vedtægterne kan downloades som PDF her.